Tietosuoja­seloste

1. REKISTERINPITÄJÄ
Biofire Oy (1098095-4)
Nummijärventie 479
61910 Nummijärvi
Puh. 06 233 2267

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Biofire Oy
Tanhuanpää Päivi
Nummijärventie 479
61910 Nummijärvi
Puh. 06 233 2267

3. REKISTERIN NIMI
Biofire Oy:n asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Reksiterissä olevia henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hallintaan, hoitamiseen, ylläpitoon, asiakkaille suunnattujen palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen, asiakkaille suunnattuun viestintään, palveluiden laskuttamiseen, maksujen keräämiseen ja perimiseen, mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin kohdentamiseen.Henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Biofire Oy:n yritystietojärjestelmän henkilörekisteriin on mahdollista tallentaa seuraavia tietoja:

  • Rekisteröinnin päivämäärä
  • Henkilön nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumerot
  • sähköpostiosoite
  • Asematunnus/titteli
  • Osasto
  • Huomioita/tekstikenttä, tarkentavaa tietoa asiakassuhteen hoitoa varten
  • Kansalaisuus

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Potentiaalisten asiakkaiden henkilötiedot säilytetään suoramarkkinointirekisterissä niin kauan kuin rekisteröity toimii tehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy ja edellyttäen, että rekisteröity ei ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin suoramarkkinointirekisterissä voidaan kuitenkin säilyttää tieto suoramarkkinoinnin kieltämisestä. Henkilötiedot voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhtiön sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen perustamisen yhteydessä, asiakassuhteen aikana sekä mahdollisen asiakassuhteen syntymiseksi tehtävän työn aikana. Tietoja voidaan kerätä ja täydentää henkilön suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä) väestörekisteristä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä. Tietoja voidaan kerätä myös erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten tapahtumien yhteydessä.

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Tietoja luovutetaan rekisterinpitäjän yhtiölle tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kuvattuihin käyttötarkoituksiin, rekisterinpitäjän suoramarkkinointirekisteriin ja mahdollisiin muihin rekisterinpitäjän yhtiön henkilörekistereihin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Manuaalinen aineisto
Säilytetään lukitussa tilassa.

B. Sähköisesti talletetut tiedot
Tietojen käsittelyyn osallistuvalla rekisterinpitäjän henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.Rekisterin käyttö on suojattu tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

11. REKISTERÖIDYN OIKEUS VASTUSTAA SUORAMARKKINOINTIA
Rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjälle suoramarkkinointia koskevia tietoja.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

OIKEUS TARKISTAA TIETONSA
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisterinpitäjän asiakasreksiteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan Yhteydenotot mukaisesti. Kerran vuodessa tehtynä tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA, POISTAMISTA TAI KÄSITTELYN RAJOITTAMISTA Rekisteröity voi toimittaa virheen havaittuaan tiedon korjaus-, poistamis- tai rajoittamispyynnön tämän tietosuojaselosteen kohdan yhteydenotot mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

MUU OIKEUS
Mikäli henkilötieoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan Yhteydenotot mukaisesti.

13. YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 esitettyyn henkilöön. Rekisterinpitäjä tai kohdassa 2 esitetty henkilö voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

© Biofire Oy, 2024