Värmecentraler för pellets och spannmål

Effektklasser: 60-500 kW

Biofires pelletsvärmecentraler producerar energi med en bra verkningsgrad och det är förmånligt och bekymmersfritt att värma med dem. Energivärdet på pellets är stort varför ett stort bränsleförråd inte behövs.

Tack vare det rörliga rosteraggregatet går det också utmärkt att bränna spannmål i Biofires Palokärki-brännare. Som bäst är spannmålets energivärde nästan 90 % av pellets energivärde varför det är förnuftigt att använda det som bränsle. Spannmål som kan brännas är t.ex. billigt spannmål som kommit till som resultat av sortering.

  • För lantbrukets värmebehov
  • För uppvärmning av fastigheter
  • Värmecontainrar

Värmecentralens komponenter och funktionsbeskrivning

1.1 Panna
2. Brännare
3. Pelletsmatare
4. Pelletssilo
5. Borttagning av aska
6. Askkärl (inte på bilden)
7. Rökgassug
8. Skorsten
9. Cyklonrensare

Ett system som uppfyller kraven i standarden EN303-5. Bränslet lagras i en ändamålsenlig silo, varifrån det leds med en skruvtransportör till ett mellanförråd i pannrummet. Förrådets nivå mäts med en kapacitiv givare. Bränslet transporteras genom rotationsmatare med matningsskruvar till brännarens (2) brännhuvud.

Förbränningen sker i brännhuvudet och flamman leds in i pannan (1.1). Automatiken reglerar förbränningen steglöst. Bränsleinmatningen och förbränningsluftfläktarna reagerar snabbt på ändringar i effektbehovet och ökar eller minskar effekten efter behov. Förbränningsluften regleras med precisa luftflödesregulatorer och LAMBDA-mätning. Värmen förs från pannans konvektionsytor till pannvattnet vars temperatur hålls vid det inställda värdet med hjälp av PT-100-mätning.

Utbränt bränsle skjuts som aska till pannans askutrymme med hjälp av ett rörligt rosteraggregat. En cyklonrensare (9) avskiljer effektivt flygaska som leds till askborttagningen. Askan transporteras med skruvtransportörer (5) ut ur byggnaden in i ett stort askkärl (6).

Ett undertrycksdrivet rökgassug (7) håller undertrycket i pannan, dvs. draget, vid önskad nivå, vilket gör det möjligt att använda ett stort effektområde.

© Biofire Oy, 2024